สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ถ่ายทอดสดออนไลน์

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ถ่ายทอดสดออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2563 2 455 Share

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 399 Share


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์กิจกรรม GREEN AND CLEAND

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์กิจกรรม GREEN AND CLEAND

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 322 Share


ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 278 Share


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 340 Share


มีต่อ

ข่าวโรงเรียน ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 2,458 Share

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 23 กรกฎาคม 2563 331 Share


จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2563 305 Share


จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 318 Share


จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 338 Share


มีต่อ

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ถ่ายทอดสดออนไลน์

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ถ่ายทอดสดออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2563 324 Share

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต มอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และประกาศปฏิญญาเขตสุจริตร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยยึดหลัก “เท่าเทียม เป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจให้บริการ ต่อต้านการทุจริต” เพื่อ "เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2563 1,346 Share

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลูกต้นไม้

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลูกต้นไม้

เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 326 Share


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมออนไลน์ ผอ.รร.โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเขตพื้นที่ฯ

 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดําเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทางไกลออนไลน์โดย ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้ประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมทางไกลออนไลน์ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้านการสร้างนวัตกรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 1,728 Share

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติปฏิญญาเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติปฏิญญาเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2563 274 Share


มีต่อ

การสรรหาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 1,661 Share

เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินตามศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (กรณีย้ายปกติ)

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 1,508 Share

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 2,746 Share

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 1,781 Share

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ

เผยแพร่เมื่อ 29 กรกฎาคม 2563 1,478 Share

มีต่อ

รายการวันพรุ่งนี้ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 28/2563 (วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)

เผยแพร่เมื่อ 29 กรกฎาคม 2563 219 Share

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2563 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2563 1,352 Share

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2563 ประจำวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2563 ประจำวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2563 252 Share

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24 ประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 249 Share

รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2563 ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

 

เผยแพร่เมื่อ 24 มิถุนายน 2563 254 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1