Get Adobe Flash playerตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี สมกับเป็นปูชนียบุคคลและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และประชาชน โดยให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับเครื่องหมาย "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๗ และให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสายครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) ในสังกัดสพป.กำแพงเพชร เขต ๑ และสพม.เขต ๔๑ นั้น

บัดนี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง ๔ ประเภทเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๗ ตามไฟล์ที่แนบมานี้ เพื่อทราบโดยทั่วกันmce_marker                                                                           

 

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122