Get Adobe Flash playerการฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ๙ มาตรฐาน สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครู ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา และผ่านการเทียบโอน ทดสอบ และฝึกอบรมของคุรุสภาแล้ว แต่ยังไม่ครบ ๙ มาตรฐาน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ๒ ข้อ ดังนี้

๑. เป็นผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ที่ได้รับอนุญาตให้ปฎิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา

๒. มีผลการรับรองความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู โดยวิธี เทียบโอน / ทดสอบ หรือฝึกอบรม วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกันแต่ยังไม่ครบ ๙ มาตรฐาน (กรณีใช้ผลการเทียบโอนความรู้ จะต้องเป็นผู้ยืนคำขอเทียบโอนความรู้ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) และมีการประกาศผลการเทียบโอนแล้วว่าผ่านมาตรฐาน เท่านั้น

วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบใบสมัครฝึกอบรมออนไลน์ บนเว๊ปไซต์คุรุสภา ในระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๘๓ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.ksp.or.th เท่านั้น


แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122