Get Adobe Flash playerวิสัยทัศน์ (Vision)

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน

บนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่ระดับสากล

 

พันธกิจ (Mission)

          1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อความมั่นคง และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

          2. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ

          3. สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (Goals)

          1. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณภาพตามหลักสูตร คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความสามารถในการแข่งขัน

          2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ คุณภาพ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานระดับมืออาชีพ

          3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

          4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122