Get Adobe Flash player

เลื่อนการเฉลยข้อสอบเป็นวันที่ 2 ก.ย.58 รอตรวจสอบมาตรฐานให้ถูกต้อง เมื่อได้เฉลยและแบบกรอกคะแนนแล้ว ให้ ร.ร. ตรวจและกรอกคะแนนที่ ร.ร.เลยตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ทำหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน จำนวน  15  อัตรา ตั้งแตวันที่  29  กรกฎาคม - 2  สิงหาคม  2556 และมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น  284  ราย นั้น ในวันที่  17  สิงหาคม  2556 ได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้ที่สอบได้ในวันที่  20  สิงหาคม  2556 และให้ผู้ที่สอบข้อเขียนได้ลำดับที่ 1 - 15  มาทำสัญญาจ้าง ในวันที่  21  สิงหาคม  2556 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ต่อไป สำหรับผู้ที่คะแนนสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะขึ้นบัญชีไว้  2  ปี และเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส นายสมเกียรติ  เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กหารศึกษาได้ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่กำกับห้องสอบให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการกำกับห้องสอบอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลการดำเนินสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Facebook

Untitled-1_copy
Untitled-1_copy1