Get Adobe Flash player

เรื่อง ประกาศผลการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ฯ ผู้บริหาร ครูผู้สอน  หากท่านใดไม่มีรายชื่อตามที่แจ้ง  ขอให้ส่งอีเมล์ของท่านเพื่อตรวจสอบไฟล์ข้อมูลที่ส่งงานเมื่อ 30-31 ต.ค.57 ตามแบบที่กำหนดให้ ไม่ต้องส่งไฟล์งานไปใหม่



จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามของรัฐบาลชุดปัจจุบัน กำหนดยุทธศาสตร์และแผนในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด และในแผนที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะเลขานุการศููนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ(ศพส.ชาติ) ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในส่วนของสถานศึกษา ซึ่งแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น  2  กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มวัยก่อนเสียง มีเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทืี่ 5 - 6 (เฉพาะจังหวัดกำแพงเพชร 16,075  คน) ดำเนินการโดยส่งเสริมให้วิทยากรสร้างภูมิคุ้มกัน อาทิ ครูพระสอนศีลธรรม ครู D.A.R.E  ครูตำรวจ ครูทหารเข้าเสรอสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนวัยเสี่ยง ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา และสถาบันอาชีวะศึกษาทั่วประเทืศ เน้นให้จัดกิจกรรมป้องกันอย่างน้อย  4  กิจกรรม จาก  14  กิจกรรม เป็นต้น

จากนโยบายดังกล่าว ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบแผนงานที่ 3 บูรณาการ การทำงานตามนโยบายร่วมกัน และสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ได้รับมอบหมายดำเนินการวิทยากรครู ป้องกันยาเสพติด การอบรมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การจัดตั้งโรงเรียนสีขาวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาครบทุกโรงเรียน  และจากการพิจารณาผลการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่ายังขาดกิจกรรมส่งเสริมวิทยากรครูพระสอนศีลธรรมป้องกันยาเสพติดอย่างเป็นทางการ ดังนั้้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จึงจัดโครงการส่งเสริมวิทยากรครูพระสอนศีลธรรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนขึ้น  ในวันที่  27  มิถุนายน  2556  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน โดยมีนายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนที่ยังไม่มีครูพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน เข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการ เพื่นิมนต์พระที่มีความรู้ควสามสามารถ เข้าทำการสอนศีลธรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้น ป.5 - 6  ครบทุกคน "ลักษณะ 1 โรงเรียน 1 พระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน" ผู้เข้าประชุมในวันนี้ประกอบด้วยครูที่รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติดประจำโรงเรียนทุกโรงเรียน จำนวน  205  คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรพิเศษจากหน่วยงิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การเรียนวัดพระบรมธาตุ