Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โดยใช้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดย ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประธาน เปิดการประชุมฯ นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กล่าวรายงาน และนายสมเกียรติ์ เอี่ยมโพธิ์ นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร ได้มอบนโยบายตามลำดับ โดยมี ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ในการนี้ได้รับความร่วมมือนายอุดม ลีลา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122