Get Adobe Flash playerสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  โดย ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1           "พบเพื่อนครู"  การประชุมผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อมอบนโยบายและจุดเน้น  การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ปีการศึกษา  2561  ในระหว่างวันที่   13 - 15  พฤษภาคม  2561  โรงเรียนในสังกัดฯ ดังนี้  อ.โกสัมพีนคร , อ.พรานกระต่าย , อ.ไทรงาม ,อ.ลานกระบือ , อ.เมืองกำแพงเพชร  (ฝั่งตะวันออก)  , อ.เมืองกำแพงเพชร  (ฝั่งตะวันตก)

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122