Get Adobe Flash playerวันที่  9  พฤษภาคม  2561  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1 โดย  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ประชุมพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ในการนี้  นายทินกร   หมวกแก้ว  รองผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต 1  ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย

ทุกท่าน  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการรายงานการติดตามประเมินผลฯ  ทุกท่านร่วมประชุม   เวลา  13.00  น.  ณ  ห้องประชุมอินทนิล  สพป.กำแพงเพชร  เขต 1

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122