Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ดร. สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดงานประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารงานบุคคล สพฐ. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สพม.41 นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. คณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือ ร่วมงานกันคับคั่ง ซึ่งสพป.กำแพงเพชร เขต 1, เขต 2 และสพม.41 เป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สพฐ. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2561 ในระดับหน่วยงานยอดเยี่ยม บุคคลยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประกวด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน และระดับมัธยมศึกษา และขยายโอกาส ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122