Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประชุมประธานสนามสอบผู้ประสานงานสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ O – NET ประจำปีการศึกษา  2560 จากโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ,เทศบาล และเอกชน ซึ่งจะมีการสอบระดับชั้นประถมศกษาปีที่ 6 ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 3 – 4  กุมภาพันธ์  2561 โดยสาระการประชุมได้กำหนดจำนวนสนามสอบ  การจัดห้องสอบ การแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ บทบาทหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะ การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์   ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

 

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122