Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกียวข้องกับการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการรับนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการรับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนทั่วไป เข้าร่วมระดมความคิดเห็น ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122