Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานโครงการ "ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" ณ โรงเรียนบ้านปางขนุน../สืบเนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อในส่วนภูมิภาคโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร ในการปลูกต้นไม้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ นายพินิจ จันตาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางขนุน พร้อม คณะข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านปางขนุน ตลอดจนคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนนาบ่อคำและ ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในชุมชน/ในหมู่บ้าน และใกล้เคียงที่ให้ความสำคัญและร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้กันเป็นจำนวนมาก

 

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122