Get Adobe Flash player

ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับ - ส่งหนังสือราชการ คู่ขนานกับระบบ eoffice เดิม ที่ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.59 เป็นต้นไป มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 055-705123-8 ต่อ 1019ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

คู่มืออำนวยความสะดวก

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

plan-1-year

plan-4-year

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_sendto_e-office

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

n368797 เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน ป.1 - 6 ประจำเดือนพฤษภาคม คลิกที่นี่ แบบรายงาน คลิกที่นี่

n368797 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชียวชาญic3
ประกาศ     รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     แบบคัดคานผู้ได้รับการคัดเลือก

n368797การอบรมครูผู้ช่วยบรรจุใหม่และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา (เปลี่ยนสถานที่อบรม) ic3

gallery ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรายงานการได้รับหนังสือเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พ.ค.59 โดยรายงานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของสำนักติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใช้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่แล้ว) หากมีข้อสงสัยติดต่อ นายยุทธนา หงษ์ยนต์ เบอร์โทร. 081-2842829,0908917942

gallery การจัดเก็บข้อมูลและรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ ส่งทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ตามหนังสือที่ ศธ 04023/1748 โดยด่วนที่สุด  มีข้อสงสัยติดต่อ นางสาวประภัสรา  ธาราศรี  เบอร์โทร.081-4973842  รายชื่อโรงเรียน ic3 24 พ.ค. 59

galleryด่วนที่สุด2261การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สิข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2559 ic3

n368797 ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฎิบัติการ การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบอีก ครั้ง ic3

n368797  "แบบกรอกคะแนนรายมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน"  ic3

n368797 เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ic3

n368797 ไฟล์อบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 19-21 เม.ย.59 คลิกที่นี่

n368797 รางวัลเทียบเคียงที่ สพฐ. รับรอง 205 รางวัล 

n368797 แบบบันทึกผลสอบชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

n368797 แบบประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

n368797 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่

n368797 "แนวทาง กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผล โครงการ DLTV คลิกที่นี่"  ic3

n368797 รายการสื่อมัลติมีเดียที่ตรวจสอบความสอดคล้องฯ O-NET และ NT คลิกที่นี่

n368797 แบบสมัคร แบบประเมิน และคู่มือ ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
News image

สพป.กพ.1ร่วมร่างเกณฑ์การประเมิน GREEN AND CLEAN (5 ส.)ระดับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเกณฑ์โครงการ GREEN AND CLEAN ระดับโรงเรียน (5 ส.) ให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พุธ, 25 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1 ซักซ้อมภารกิจการจัดการศึกษาในโรงเรียน และร่างระเบียบกลุ่มโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน และกรอบแนวทางการจัดการศึกษาภายใต้นโยบาย จุดเน้น คำรับรองการปฏิบัติราชการ จัดทำแผนปฏิบัติงานของ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พุธ, 25 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

คณะข้าราชการ และลูกจ้าง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.59 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพง เพชร เขต 1พร้อมคณะข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ อุทิศส่วนกุศล เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พุธ, 25 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กำแพงเพชร เขต1 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบเครือข่าย ให้ทุกคนมีส่...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังกัดให้สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพง เพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และ                           ครูผ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์ของเขต

-
+
5

 


 

ผู้อำนวยการ

visiting kamphaeng phet

visting_kamphaeng_phet

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

CCF03032559-1

กิจกรรม ร.ร.

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122