Get Adobe Flash player

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร.ร.สังกัด สพท. สพฐ. (ครุภัณ์ฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5

 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพฐ. (ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มที่ 5/5

 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ร.ร. สังกัด สพท.สพฐ."(ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) เล่มที่ 1/5

 

ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา

 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร.ร.สังกัด สศศ.สพฐ. (ครุภัณฑ์การศึกษา) เล่มที่ 1/5  ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2

 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว163 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง รายการ ราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง เพิ่มเติม เป็นครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List)

 

ที่ ศธ 04002/ว32 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 เรื่อง การจัดซื้อครุถัณฑ์

 

ที่ ศธ 04002/ว21 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558 เรื่อง การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

 

การจัดสรรเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2556 (70%)