Get Adobe Flash player

แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ว่าง เขียนโดย tanarat 10
ศธ 04023/2685 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 37(รายการค่าพาหนะรับ-ส่ง น.ร.ภาคเรียนที่ 1/2560) เขียนโดย tanarat 12
ศธ 04023/2557 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 36(จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน) เขียนโดย tanarat 19
ศธ 04023/2445 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 35(เพื่อเป็น คชจ.ในการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อความเข้มแข็งให้โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม) เขียนโดย tanarat 22
ศธ 04023/2199 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 34(โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ) เขียนโดย tanarat 28
ศธ 04023/2151 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 32(จัดซื้อวัสดุโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"โรงเรียนขนาดเล็ก) เขียนโดย tanarat 35
ศธ 04023/2150 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 33(จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เขียนโดย tanarat 37
ศธ o๔o๒๓/๑๙๘๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๓o(เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐ่นในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) เขียนโดย tanarat 44
ศธ o๔o๒๓/๑๙๖๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 29(เพื่อเป็น คชจ.ในการดำเนินงานตรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุุจริต" เขียนโดย tanarat 33
ศธ o๔o๒๓/๑๙๒๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๒๘ เขียนโดย tanarat 53
ศธ o๔o๒๓/๑๙๒๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๒๗ เขียนโดย tanarat 47
ศธ o๔o๒๓/๑๙๒๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๒๖ เขียนโดย tanarat 47
ศธ o๔o๒๓/๑๓๔๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๑๑(เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/ประปา) เขียนโดย tanarat 46
ศธ o๔o๒๓/๑๑๑๑ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๒o(เพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน) เขียนโดย tanarat 77
ศธ o๔o๒๓/๑๑๑o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ ๑๙ เขียนโดย tanarat 61
ด่วนที่สุด ที่ ศธ o๔o๒๓/๑o๘๖ เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖o งบลงทุน และงยกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ เขียนโดย tanarat 65
ศธ o๔o๒๓/๙๙๑ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๑๗(เพื่อให้โรงเรียนในฝันดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพและผลงานของโรงเรียน) เขียนโดย tanarat 92
ศธ o๔o๒๓/๙๙o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๑๖(เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ) เขียนโดย tanarat 61
ศธ o๔o๒๓/๒o๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ส.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๕ เขียนโดย tanarat 161
ศธ o๔o๒๓/๒o๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปั พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๔ เขียนโดย tanarat 88
ศธ o๔o๒๓/๖๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้ง ๑๓ เขียนโดย tanarat 110
ศธ o๔o๒๓/๖o๗๑ เรื่อง อนุมัติงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เขียนโดย tanarat 94
ศธ o๔o๒๓/๕๗๘๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๙ เขียนโดย tanarat 136
ศธ o๔o๒๓/๕๗๘๒ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาคุณ๓าพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน เขียนโดย tanarat 87
ศธ o๔o๒๓/๕๖๙๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๑๒ เขียนโดย tanarat 89
ศธ o๔o๒๓/๕๕๓๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครั้งที่๑๑ เขียนโดย tanarat 99
ศธ o๔o๒๓/๕๕๑๒ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๙ เขียนโดย tanarat 117
ศธ o๔o๒๓/๕๕๑๑ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๑o เขียนโดย tanarat 94
ศธ o๔o๒๓/๕๔๖๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๘ เขียนโดย tanarat 110
ศธ o๔o๒๓/๕๔๒o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล เขียนโดย tanarat 112
ศธ o๔o๒๓/๕๓๗๙ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o งบลงทุน ครั้งที่ ๗ เขียนโดย tanarat 124
ศธ o๔o๒๓/๕๓๗๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณ งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๖ เขียนโดย tanarat 97
ศธ o๔o๒๓/๕๓๗๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๕ เขียนโดย tanarat 83
ศธ o๔o๒๓/๕๒๒๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ครั้งที่ ๕(โรงเรียนดีประจำตำบล) เขียนโดย tanarat 81
ศธ o๔o๒๓/๕๒๒๑ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๔ เขียนโดย tanarat 114
ศธ o๔o๒๓/๕๒๒o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ งบกลาง โครงการบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ครั้งที่ ๑ เขียนโดย tanarat 97
ศธ o๔o๒๓/๕๑๑o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ เขียนโดย tanarat 104
ศธ o๔o๒๓/๕o๘๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖o ลงลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑ เขียนโดย tanarat 92
ศธ o๔o๒๓/๔๕๒o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๙(เพื่อสนับสนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา)) เขียนโดย tanarat 197
ศธ o๔o๒๓/๔๔๙๗ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๖ เขียนโดย tanarat 143
ศธ o๔o๒๓/๔๔๗๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๕(รายการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น) เขียนโดย tanarat 162
ศธ o๔o๒๓/๔๔๖๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๔(รายการหนังสือเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน) เขียนโดย tanarat 131
ศธ o๔o๒๓/๔๔๖๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๔(รายการค่าวัสดุการศึกษา) เขียนโดย tanarat 128
ศธ o๔o๒๓/๔๔๖๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๓(รายการหนังสือส่งเสริมการเรียนการสอน) เขียนโดย tanarat 121
ศธ o๔o๒๓/๔๔๖๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๒(เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน) เขียนโดย tanarat 89
ศธ o๔o๒๓/๔๔๖๒ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๑ เขียนโดย tanarat 80
ศธ o๔o๒๓/๔๔๔๗ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖o(เพื่อเป็น คชจ.ในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ) เขียนโดย tanarat 61
ศธ o๔o๒๓/๔๓๗๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕ค๙ ครั้งที่ ๕๗ เขียนโดย tanarat 107
ศธ o๔o๒๓/๔๓๗๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕๖ (เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ) เขียนโดย tanarat 124
ศธ o๔o๒๓/๔๒๙๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ เขียนโดย tanarat 159
ศธ o๔o๒๓/๔๒๗๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕๔(เพื่อเป็น คชจ.ในการพัฒนาครูแนะแนว,ครูที่ปรึกษาชั้นเรียน,คชจ.ในการเดินทางไปราชการ) เขียนโดย tanarat 105
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๔๒๗๑ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕๓ (โครงการโรงเรียนปลอดขยะ) เขียนโดย tanarat 210
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๔๒๔๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕๒ (STEM Education) เขียนโดย tanarat 141
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๔๒๑๑ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕๑ (เพื่อเป็นค่าติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา) เขียนโดย tanarat 114
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๔๒๑o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕o(เพื่อพัฒนาห้องสมุด 3 ดี) เขียนโดย tanarat 138
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๔๑๙๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔๙(รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา และรายการโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน) เขียนโดย tanarat 210
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๔๑๗๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่ย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔๘ (เพื่อสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนที่มีขนาดเล็กที่มีวิธีปฏฺิบัติที่เป็นเลิศ) เขียนโดย tanarat 101
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๔๑๑๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔๗(เพื่อเป็นค่าตอบการตรวจการจ้างและควบคุมงาน) เขียนโดย tanarat 121
ศธ o๔o๒๓/๔o๖o เรือง การอนุมัติงประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔๖(โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มโรงเรียน) เขียนโดย tanarat 117
ศธ o๔o๒๓/๓๙๘๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔๕(โรงเรียนต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี) เขียนโดย tanarat 136
ศธ o๔o๒๓/๓๙๗๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่่ ๔๔ (ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ปีการศึกษา 1/2559 ) เขียนโดย tanarat 169
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๓๙๖o เรือง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔๓ (งบโรงเรียนดีประจำตำบล) เขียนโดย tanarat 109
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๓๙๓o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔๑(โครงการวิจัยการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะ ในทศวรรษที่ ๒๑ ระยะที่ ๒) เขียนโดย tanarat 215
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๓๙๒๙ เรือง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔o เขียนโดย tanarat 182
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๓๙๒๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔๒(โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้) เขียนโดย tanarat 226
ศธ o๔o๒๓/๓๘๓๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่๓(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจ้างครูเกษียณอายุราชการ เพื่อปฏิบัติการสอนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน๙) เขียนโดย tanarat 140
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๓๗๖๒ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ เขียนโดย tanarat 125
ศธ o๔o๒๓/๓๖๓๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๘(ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและประปา) เขียนโดย tanarat 168
ศธ o๔o๒๓/๓๕๘๗ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๗(โรงเรียนในฝัน) เขียนโดย tanarat 108
ศธ o๔o๒๓/๓๒๕๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๕(ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559) เขียนโดย tanarat 205
ศธ o๔o๒๓/๓๒๔๙ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๖(โครงการโรงเรียนสุจริต) เขียนโดย tanarat 162
ศธ o๔o๒๓/๓o๔๑ เรื่อง การอนุมัติงประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๕(เพื่อเป็น คชจ.ในดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) เขียนโดย tanarat 236
ศธ o๔o๒๓/๒๘๕๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๔ (เพื่อเป็นแกนนำขับเคลื่อนงานแนะแนวและขยายผลให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ในเขตพื้นที่) เขียนโดย tanarat 170
ศธ o๔o๒๓/๒๕o๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๓(เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการพัฒนาจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม) เขียนโดย tanarat 190
ศธ o๔o๒๓/๒๓๙๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๒ เขียนโดย tanarat 226
ศธ o๔o๒๓/๒๑๙๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙(โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา) เขียนโดย tanarat 171
ศธ o๔o๒๓/๒๑๔๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓o (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 1โรงเรียน 1อาชีพ 1ผลิตภัณฑ์) เขียนโดย tanarat 314
ศธ o๔o๒๓/๒๑๓o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๙(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อ BBL) เขียนโดย tanarat 451
ศธ o๔o๒๓/๑๙๘๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙(โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน) เขียนโดย tanarat 215
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๑๖๗๑ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๗(รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ) เขียนโดย tanarat 226
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๑๖๗o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๖ (รายการซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม) เขียนโดย tanarat 167
ศธ o๔o๒๓/๑๕o๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๕ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ (EBE) เขียนโดย tanarat 264
ศธ o๔o๒๓/๑๔๕๙ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๔(รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณียุบรวมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙) เขียนโดย tanarat 206
ศธ o๔o๒๓/๑๓๑๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๓(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาท) เขียนโดย tanarat 289
ศธ o๔o๒๓/๑๓๑๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๒(เพิ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจัดการเรียนร่วม) เขียนโดย tanarat 145
ศธ o๔o๒๓/๑๓๑๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๑ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยและโครงการนวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเทสซอรี) เขียนโดย tanarat 178
ศธ o๔o๒๓/๑o๔๒ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒o(เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา) เขียนโดย tanarat 220
ศธ o๔o๒๓/๗o๓ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๙(โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก) เขียนโดย tanarat 228
ศธ o๔o๒๓/๗o๒ เรื่อง ขอยกเลิกบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙(รายการซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนที่มีสภาพชำรุด) เขียนโดย tanarat 155
ศธ o๔o๒๓/๗o๑ เรื่อง การอนุมัติงปบระมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙(เพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น(ONET) เขียนโดย tanarat 142
ศธ o๔o๒๓/๕๖๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ (รายการซ่อมแซมบ้านพักครู ๕ โรงเรียน) เขียนโดย tanarat 153
ศธ o๔o๒๓/๕๕๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙(รายการซ่อมแซมบ้านพักครูที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม) เขียนโดย tanarat 129
ศธ 0๔0๒๓/๓๑๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๖ (เพื่อจัดหาสื่อวัสดุในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล) เขียนโดย tanarat 162
ศธ o๔o๒๓/๓o๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๕(กิจกรรมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล) เขียนโดย tanarat 302
ศธ o๔o๒๓/๒๒๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครัั้งที่ 13(โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน) เขียนโดย tanarat 170
ศธ o๔o๒๓/o๓๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๓(เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูง จำนวน 1,445,500 บาท) เขียนโดย tanarat 170
ศธ o๔o๒๓/๕๗๒๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙(เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET) เขียนโดย tanarat 164
ศธ o๔o๒๓/๕๔๖๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑o เพื่อเป็น คชจ.สำหรับแข่งขั่นกีฬา "สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 3 ขา"ครั้งที่ 11 เขียนโดย tanarat 181
ศธ o๔o๒๓/๕๔๖๒ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๙ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือจำนวน 10,000 บาท) เขียนโดย tanarat 129
ศธ o๔o๒๓/๕๔๑๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘(งบดำเนินงาน เพื่อเป็น คชจ.สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาชีพในเขตพื้นที่ภูเขาสูงถิ่นทุรกันดารและชายแดน) เขียนโดย tanarat 168
ศธ o๔o๒๓/๕๓๕๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗(เพื่อเป็น คชจ.ในการจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียน Independent study: IS /คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล) เขียนโดย tanarat 158
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๕๓๒๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖(งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดอนและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล) เขียนโดย tanarat 183
ศธ o๔o๒๓/๕o๗๒ อนุมัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕(งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท) เขียนโดย tanarat 222
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๕o๒๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล เขียนโดย tanarat 197
ศธ o๔o๒๓/๔๙๘๙ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔ เขียนโดย tanarat 177
ธ o๔o๒๓/๔๗๕๙ เรื่อง การอนัมติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย tanarat 173
ศธ o๔o๒๓/๔๗๖o เรื่อง การอนัมติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ เขียนโดย tanarat 170
ศธ o๔o๒๓/๔๖๗๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย tanarat 293
ศธ o๔o๒๓/๔๒๖๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๕๘ (จัดซื้อวัสดุการศึกษา) เขียนโดย tanarat 238
ศธ o๔o๒๓/๔๒๒๒ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ปรับปรุงรายการซ่อมแซมอารคารเรียนและอาคารประกอบฯ) เขียนโดย tanarat 272
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๔๒๒o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕๕ (เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และดำเนินการแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดและโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1) เขียนโดย tanarat 211
ศธ o๔o๒๓/๔๒๑๙ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕๖ (เพื่อเป็นจัดการสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตราฐานสากล) เขียนโดย tanarat 225
ศธ o๔o๒๓/๔๑๘๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕๓(เพื่อชำระค่าสาธาณูปโภค ๒o,ooo บาท) เขียนโดย tanarat 241
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๔๑๒๓ เรื่อง อนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย) เขียนโดย tanarat 218
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๓๙๘o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕๑(เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท) เขียนโดย tanarat 179
ด่วนที่สุด ที่ ศธ o๔o๒๓/๓๙๗๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ ๕๒(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า) เขียนโดย tanarat 190
ศธ o๔o๒๓/๓๙๒๔ เรื่องการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕o(เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง) เขียนโดย tanarat 208
ศธ o๔o๒๓/๓๙๒๓ เรื่องการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๙(เพื่อเป็น คชจ.ในการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๑oo,ooo บาท) เขียนโดย tanarat 151
ศธ o๔o๒๓/๓๙๒๒ เรื่องการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๘(เพื่อเป็น คชจ.ในการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๑oo,ooo บาท) เขียนโดย tanarat 161
ศธ o๔o๒๓/๓๘๔๙ เรื่อง อนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี ๕๗) เขียนโดย tanarat 225
ศธ o๔o๒๓/๓๘๔๘ เรื่อง อนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี ๕๖) เขียนโดย tanarat 207
ศธ o๔o๒๓/๓๗๗๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๖(เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม ) เขียนโดย tanarat 171
ศธ o๔o๒๓/๓๗๓o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๑(เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ) เขียนโดย tanarat 190
ศธ o๔o๒๓/๓๗๒๙ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๕(เพื่อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม) เขียนโดย tanarat 304
ศธ o๔o๒๓/๓๗๒๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๔(เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง BBL ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา BBL ) เขียนโดย tanarat 545
ศธ o๔o๒๓/๓๗๒๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๓(เพื่อใช้สำหรับจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทดแทนที่ชำรุด) เขียนโดย tanarat 219
ศธ o๔o๒๓/๓๗๒๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๒(เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นคะแนน O-NET เฉลี่ยรวม ๑-๑o ลำดับแรก) เขียนโดย tanarat 161
ศธ o๔o๒๓/๓๗๒๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๑(เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานโดดเด่นคะแนน O-NET เฉลี่ยรวม ๑-๒ ลำดับแรก เขียนโดย tanarat 190
ศธ o๔o๒๓/๓๖๗๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔o(เพื่อเป็น คชจ.ในการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปา) เขียนโดย tanarat 215
ศธ o๔o๒๓/๓๖๗๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๙(เพื่อเป็น คชจ.ในการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า) เขียนโดย tanarat 187
ศธ o๔o๒๓/๓๖๓๙ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๗(เพื่อเป็น คชจ.ในการติดตั้งขยายเขตซ่อมแซมระบบไฟฟ้า) เขียนโดย tanarat 177
ศธ o๔o๒๓/๓๕๑o เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้ง ๓๘(เพื่อเป็นค่าใช้จ่านในการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียน) เขียนโดย tanarat 160
ศธ o๔o๒๓/๓๕o๙ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๗(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ) เขียนโดย tanarat 190
ศธ o๔o๒๓/๓๔๗๙ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๖ เขียนโดย tanarat 246
ศธ o๔o๒๓/๓๓๑o เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๒(โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน) เขียนโดย tanarat 281
ศธ o๔o๒๓/๓๔๓๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๕(คชจ.ในการเดินทางแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และชูโดกุระดับภาคเหนือ) เขียนโดย tanarat 186
ศธ o๔o๒๓/๓๔๓๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๔(ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘) เขียนโดย tanarat 189
ศธ o๔o๒๓/๓๓๓๘ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๓(เพื่อเป็นรางวัลสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ) เขียนโดย tanarat 190
ศธ o๔o๒๓/๒๘๓๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘(โครงการจัดหาสื่อวัสดุ เพื่อพัฒนาการสอนและพัฒนาวิชาชีพสู่การมีงานทำให้กับ ร.ร.ดีประจำตำบล) เขียนโดย tanarat 1571
ศธ o๔o๒๓/๒๗๖๙ เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย tanarat 227
ศธ o๔o๒๓/๒๗๑๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๙ (โครงการวิจัยระบบการทดสอบออนไลท์ Online Testing Ststem OTS) เขียนโดย tanarat 284
ศธ o๔o๒๓/๒๕๘๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๘(ดำเนินการพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ) เขียนโดย tanarat 289
ศธ o๔o๒๓/๒๕๕o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๗(เพื่อดำเนินกิจกรรมสนองนโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้) เขียนโดย tanarat 270
ศธ o๔o๒๓/ ๒๒๖๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๖(โครงการโรงเรียนสุจริต) เขียนโดย tanarat 271
ศธ o๔o๒๓/๒o๒๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๕ เขียนโดย tanarat 273
ศธ o๔o๒๓/๑๙๔๙ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย tanarat 240
ศธ o๔o๒๓/๑๘๘๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๓ เขียนโดย tanarat 257
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๑๘๕๓ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๒ เขียนโดย tanarat 239
ศธ o๔o๒๓/๑๔๘๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๑(โรงเรียนมาตรฐานสากล) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 370
ศธ o๔o๒๓/๑๔๔๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘(โรงเรียนในฝัน) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 268
ศธ o๔o๒๓/๑๔๔๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๙(โครงการจัดการสู่ประชาคมอาเซียน) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 293
ศธ o๔o๒๓/๑๓o๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๘(คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจัดการเรียนร่วม) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 298
ศธ o๔o๒๓/๑o๕๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๘(โครงการบ้านวิทยาศาตร์น้อย) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 315
ศธ o๔o๒๓/๙๗๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๗(จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 587
ศธ o๔o๒๓/๙๔๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ คร้ังที่ ๑๖(English Billingual Education) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 284
ศธ o๔o๒๓/๙o๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๕(โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 251
ศธ o๔o๒๓/๘๑๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๓ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 289
ศธ o๔o๒๓/๘๑๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๒ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 269
ศธ o๔o๒๓/๘๑๓ เรื่อง การอนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๔ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 214
ศธ o๔o๒๓/๕๒๘/ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๑ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 335
ศธ o๔o๒๓/๕๓๒ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 295
การอนุมัติงบประมารรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ 10 เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 301
ศธ o๔o๒๓/๔o๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๙ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 282
ศธ o๔o๒๓/๔o๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 274
เรื่อง อนุมัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 7 เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 313
ศธ o๔o๒๓/๒๘๗ เรื่อง การอนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๘๘ ครั้งที่ ๖ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 297
ศธ o๔o๒๓/๒o๒ เรื่อง การอนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 262
ศธ o๔o๒๓/๑๖๑ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 235
ศธ o๔o๒๓/๑๔๙ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 213
ศธ o๔o๒๓/o๕๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 251
ศธ o๔o๒๓/o๕๖ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 218
ศธ o๔o๒๓/๕๕๑๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 263
ศธ o๔o๒๓/๕๔๙๑ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒ู๕๕๗ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 372
ศธ o๔o๒๓/๕๓๘o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘(โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 248
ศธ o๔o๒๓/๕๓๔๗ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 261
ศธ o๔o๒๓/๕๓๔๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 274
ศธ o๔o๒๓/๔๒๔๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2558 เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 245
ศธ o๔o๒๓/๕๒o๗ การอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 244
ศธ o๔o๒๓/๕๒o๖ การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 231
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๕๑๔๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 248
ศธ o๔o๒๓/๕o๘๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557(รายการครุภัณฑ์ 11 โรงเรียน) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 259
ศธ o๔o๒๓/๕o๔๙ การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2558(โครงการพัฒนาห้องสมุดชีวิตต้นแบบในโรงเรียน) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 282
ศธ o๔o๒๓/๔๒๑o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน 25 โรงเรียน) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 327
ศธ o๔o๒๓/๔๒o๙ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557(เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 300
ศธ o๔o๒๓/๔o๔๘ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ (เพื่อเป็นงบสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นค่าสื่อหรือวัสดุความต้องการของโรงเรียน) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 320
ศธ o๔o๒๓/๔o๓๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณ งบประมาณปี พ.ศ.2557(รายการการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โรงเรียนในสังกัด โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 323
ศธ o๔o๒๓/๔o๓o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ (เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 327
ศธ o๔o๒๓/๔o๒๙ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ (เพื่อจัดหาวัสดุสื่ออุปกรณ์ในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมการสอบ PISA ในปี ๒๕๑๕) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 475
ศธ o๔o๒๓/๓๙๘๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2557(เพื่อใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคเหนือตอนล่าง(7 จังหวัด) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 275
ที่ ศธ o๔o๒๓/๓๙๖๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗(เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 234
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๓๙๒๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ (เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว รวดเร็ว ตลอดจนเอื้อต่อการใช้ประโยชน์) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 216
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๓๙๒๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗(เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนและพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพตลอดจนให้บริการชุมชน) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 190
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๓๙๒๕ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 (ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านจิกลาด) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 248
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๓๘๑๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ (รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย 27 โรงเรียน) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 299
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๓๘๑๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗(ให้โรงเรียนดีศรีตำบลที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอาคารเรียนประกอบชำรุดทรุดโทรม ขาดแคลนและมีผลกระทบจากการใช้งานมานาน เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 253
ด่วนที่สุด ศธ o๔o๒๓/๓๗o๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557(เพื่อเป็นค่าดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 240
ศธ o๔o๒๓/๓๔๕๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557(เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปาให้แก่โรงเรียนดีศรีตำบล) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 326
ศธ o๔o๒๓/๓๓๗๔ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 (เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 275
ศธ o๔o๒๓/๓๓๔๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังฤษ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 265
ศธ o๔o๒๓/๓๓๑๗ เรื่องการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗(เพื่อเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุ/หนังสือห้องสุมด จำนวน ๘ โรงเรียนๆละ ๗๕,๔๕o บาท เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 312
ศธ o๔o๒๓/๓๓๑๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๗(เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 251
ศธ o๔o๒๓/๓๒๒๔ เรื่อง การอนุมัติงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 (รายการวัสดุ เพื่อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 998
ศธ o๔o๒๓/๓๒๒๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 222
ศธ o๔o๒๓/๓๒๒๒ เรื่องการเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 (เพื่อเป็นงบสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทีมีผลงานเชิงประจักษ์ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี2557) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 306
ศธ o๔o๒๓/๓๑๖o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๗ จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล(25โรงเรียน) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 279
ศธ o๔o๒๓/๓๑๕๙ เรื่องการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยกระดับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตราฐานสากล เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 255
ศธ o๔o๒๓/๓o๖๓ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตราฐาน กิจกรรมโรงเรียนในฝัน เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 274
ศธ o๔o๒๓/๒๙๖o เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ รายการค่าใช้จ่ายการจัดการสอบวัดระดับความสามารถ ภาษาอังกฤษเทียบเคียงสากล เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 276
ศธ o๔o๒๓/๒๘๙๘ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 276
ศธ o๔o๒๓/๒๘๙๗ เรื่องการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 298
ศธ o๔o๒๓/๒๘๙๑ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 262
ศธ o๔o๒๓/๒๘๗๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 320
ที่ ศธ o๔o๒๓/๒๘o๙ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๕๗ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 266
ที่ ศธ o๔o๒๓/๒๘o๘ เรื่ิอง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 288
ศธ 04023/2502 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗(ค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 484
ที่ ศธ o๔o๒๓/๒๒๘๘ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557(โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 754
ที่ ศธ o๔o๒๓/๒๒๘๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณเบิกแทนกัน งบประมาณปี 57 (ห้องเรียนอุ่นใจ) เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 526
ที่ ศธ o๔o๒๓/๒o๔๗ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2557 เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 581
ที่ ศธ.o๔o๒๓/๑๙๔๓ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณ ปี 57 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนขนาดเล็ก เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 609
ศธ.04023/424 การอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 701
ศธ.04023/425 การเปลี่ยนแปลงอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2557 เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 537
ศธ.04023/423 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 เขียนโดย สมคิด ศรีกองหนุน 520