Get Adobe Flash player

เป้าประสงค์  (Goals)

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และสถานศึกษามีระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีวิถีชีวิต      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และศักยภาพในการ  แข่งขันระดับสากล

3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

ผู้อำนวยการ

supon

รองผู้อำนวยการ

somkait

เวลาขณะนี้