Get Adobe Flash player

ค่านิยมองค์การ
“องค์กรแห่งความสามัคคี  มีคุณธรรม  น้อมนำนโยบาย  ใฝ่พัฒนางาน  บริการเป็นเยี่ยม”


SMILE   =    ยิ้มแย้มแจ่มใส


S  =  SERVICE MIND         การมีจิตบริการ
M =  MORAL                      มีคุณธรรม

I  =  INDUSTRY                 มีความขยันหมั่นเพียร , ความอุตสาหะ
L  =  LOVE  HARMONY       รักสามัคคี
E  =  EMPHASIS  POLICY   เน้นนโยบาย

ผู้อำนวยการ

supon

รองผู้อำนวยการ

somkait

เวลาขณะนี้