Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision)

        สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่การแข่งขันระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ  (Mission)
         1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  และสถานศึกษา
         2. พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
         3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน มีคุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับ สากล
         4. ส่งเสริม สนับสนุน บริการ และประสาน ความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง ทั่วถึง และเสมอภาค

ผู้อำนวยการ

supon

รองผู้อำนวยการ

somkait

เวลาขณะนี้