Get Adobe Flash player

เลื่อนการเฉลยข้อสอบเป็นวันที่ 2 ก.ย.58 รอตรวจสอบมาตรฐานให้ถูกต้อง เมื่อได้เฉลยและแบบกรอกคะแนนแล้ว ให้ ร.ร. ตรวจและกรอกคะแนนที่ ร.ร.เลยค้นหาข้อมูล

คู่มือ สพท.

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

salary_copy

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

LogoDLIT

TAPEBanner2-1

dltv-logo-update

โรงเรียนที่รายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในระบบโดยด่วน โรงเรียนใดไม่รายงานจะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป มีขอสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ !!!เบอร์ 081-4973842!!!

รายละเอียดเพิ่มเติมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)

1.การแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง-ชื้น
ให้ครูผู้รับผิดชอบจัดเตรียมกระดาษเขียนแบบ  ขนาด 9 นิ้ว x12 นิ้ว ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
2.การแข่งขันการทำอาหาร และน้ำพริก ให้ใช้เตาแก๊ส
3.ให้ครูผู้รับผิดชอบจัดเตรียมอุปกรณ์ปลั๊กไฟ และผ้าปูโต๊ะมาเอง

ขอเชิญโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ จัดทำประมาณการราคา ปร.4 และปร.6 ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ของโรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท จำนวน 3 ชุด ส่งภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2558หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์  ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ชั้น 2 สพป.กพ.1

แบบติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

เนื่องจากการประเมินเพื่อขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในปีการศึกษา 2558 จะเปลี่ยนระบบการประเมินเป็นระบบออนไลน์  จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของโรงเรียนที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นฐานข้อมูล จึงขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน กรอกข้อมูลตามแบบที่แนบมานี้ ส่งกลับไปยังศน.บุญลักษณ์  อึ้งชัยพงษ์ ทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ในแบบโดยด่วน 

 รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในระบบโปรแกรม SET ทางเว็บไซต์ 106.0.176.62/specialbasic ภายในวันที่ 9 กันยายน 2558  ตามหนังสือ ศธ.04023/3633 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

 รายละเอียดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 

 แจ้งครูสังคมหรือผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ในสังกัด สพป.กพ.1 และโรงเรียนเอกชนทุกโรง เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านการเสริมสร้างพลเมือง ในวัน อังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ. หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตามหนังสือ ที่ ศธ.04023/3303 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558

 แบบกรอกรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรม DLIT รุ่นที่ 2 -3 

ตามหนังสือที่ ศธ 04023/3027 ลว 20 กรกฎาคม 2558ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และรายงานผลการดำเนินการให้กับ สพป.กพ.1 ทราบด้วย 

 ข้อสอบประเมินการอ่านการเขียน ระยะที่ 3 เดือนสิงหาคม 58 

 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใน กทม. และปริมณฑล คลิกที่นี่
แบบฟอร์มการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
รายละเอียดแนบท้ายรายงานขอซื้อและใบสั่งจ้าง

 บัญชีค่าวัสดุและแรงงาน

 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

บัญชีรายละเอียดการประกอบการอนุมัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2557(โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา)

บัญชีรายละเอียดการประกอบการอนุมัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2557(โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป)

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

 บัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 (1)ค่าจัดการเรียนการสอน (2)ค่าหนังสือเรียน (3)ค่าเครื่องแบบนักเรียน (4)ค่าอุปกรณ์การเรียน (5)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   รายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเท่าเดิม และโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรจาะได้รับ บัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)

 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
สพป.กพ.1พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและศึกษาดูงานสพป.นครราชสีมา เขต 4
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยนายสมวุฒิ ...
82

สพป.กพ.1ประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาฯ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
264

ผอ.สมวุฒิ ศรีอำไพ เปิดอบรมครูโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตยฯ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
255

สพป.กพ.1อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีฯ(DLIT)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
340

ผอ.สมวุฒิ มอบนโยบายการพัฒนาและบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
210

ผอ.สมวุฒิ ศรีอำไพและรองสมยศ รอดพร้อม เปิดธนาคารโรงเรียนเพ็ชรศึกษาและร่วมเป็นสักขีพยานMOU
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
218

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

 


 

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

Facebook

Untitled-1_copy
Untitled-1_copy1

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน